Pedagogik

Vi utgår från att varje elev är en individ som är en del i en grupp. Det gör att man måste ha både gruppen och den enskilde i fokus när man organiserar arbetet på skolan. Samtidigt så arbetar vi med gruppen som ett arbetsredskap för att träna eleverna i ett socialt ansvarstagande. Dagens samhälle kräver av oss att vi skall kunna arbeta tillsammans med andra människor i olika grupper och förmåga till samarbete är något som skattas högt. Vi tror att detta är något som måste tränas in så därför arbetar vi så i skolan.

Grundläggande värden
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.
(Lgr11 s.7)

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Vi tror också att alla lär sig på olika sätt och ger därför möjlighet till olika sätt att lära sig och till olika sätt att redovisa sina kunskaper för att så många som möjligt skall kunna hitta något sätt som passar. Lust att lära är en förutsättning för inlärning. Därför måste elevernas intresse och nyfikenhet stimuleras. Vi kommer att arbeta mycket praktiskt och satsa tid på att använda musik, bild, drama, slöjd m.m. för att gestalta det som skall läras in. Alltså teori varvat med praktik.

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.
(Lgr11 s.10)


Vad karaktäriserar Immanuelskolans arbete?

• Alla är lika mycket värda - vi värnar om varandra.
• Vi strävar efter lagom stora grupper där alla får komma till tals, blir sedda och får den hjälp de behöver.
• Vi vill se individen och försöka erbjuda olika möjligheter till inlärning, såväl praktisk som teoretisk.
• Eleverna får vara med och ta eget ansvar utifrån ålder och mognad.
• Vi strävar efter att den estetisk-praktiska profilen skall synas i alla ämnen genom att ha minst ett estetiskt eller praktiskt arbete per termin i varje ämnesområde.
• I profilämnet kristendom arbetar vi med bibelkunskap och med gruppen och individens utveckling.